Uloga faktora rasta u regenerativnoj medicini

Moderna medicina svakako je promenila kvalitet ljudskog života na bolje, a jedan od ključnih faktora te promene je svakako regenerativna medicina, polje istraživanja sa svojim pogledima na osnovne uzroke bolesti. Kao disciplina, regenerativna medicina kombinuje principe biologije i inženjeringa kako bi razvila terapije za bolesti koje karakteriše odumiranje ćelija, povređeno ili oštećeno tkivo ili organi. Široki cilj regenerativne medicine je da konstruiše, regeneriše ili zameni tkivo korišćenjem prirodnih mehanizama rasta i oporavka. Faktori rasta su ključni molekuli za oporavak i regeneraciju tkiva. Stoga se u primenu rekombinantnih faktora rasta polažu velike nade u regenerativnoj medicini.

Faktori rasta su poznati po svojoj sposobnosti da pojačaju ćelijsku proliferaciju, rast ćelija i ćelijsku diferencijaciju regulacijom morfogeneze tkiva, angiogeneze i rasta neurita. Faktori rasta igraju važnu ulogu u regulisanju različitih ćelijskih procesa. Njihove aktivnosti su posredovane vezivanjem za transmembranske receptore.

Delovanje faktora rasta na ćelije

Faktori rasta mogu vršiti stimulaciju putem endokrinih, parakrinih ili autokrinih mehanizama. Zbog kratkog poluživota i spore difuzije u međućelijskim prostorima, faktori rasta obično deluju lokalno. Tipično, transdukcija signala faktora rasta se pokreće vezivanjem za njihove receptore na površini ciljnih ćelija. Specifična instrukcija koju faktor rasta prenosi određenoj subpopulaciji ćelija zavisi od tipa receptora, broja ciljnih ćelija i intracelularne transdukcije signala nakon vezivanja faktora. Štaviše, spoljašnji faktori kao što je sposobnost vezivanja faktora rasta za ekstracelularn matriks (ECM), degradacija ECM i koncentracija faktora rasta mogu imati uticaj na krajnji odgovor ciljne ćelije na specifični faktor rasta.

Faktori rasta deluju na ćelijskom i na molekularnom nivou. Za razliku od hormona uopšte, faktori rasta mogu imati i druge biološke aktivnosti pored stimulacije ćelijske proliferacije. Pored stimulacije rasta ćelija, neki faktori rasta mogu pokrenuti ćelijsku diferencijaciju, poboljšati opstanak ćelija, pokrenuti migraciju ćelija i stimulisati lučenje tkivno specifičnih hormona iz diferenciranih tipova ćelija.[1]

PRP stimuliše oslobađanje faktore rasta

Trombociti su ključni za oporavak tkiva, vaskularno remodelovanje i regeneraciju organa. Aktivirani trombociti oslobađaju ili izlažu na svojoj površini biološki aktivne molekule koji promovišu regrutovanje, rast i morfogenezu ćelija. Primena PRP-a u različitim tkivima dala je obećavajuće rezultate kod različitih patologija kao što su akutne povrede kostiju i hrskavice kao i hronična oboljenja muskuloskeletnog sistema.

Plazma bogata trombocitima (PRP) se danas široko primenjuje u različitim kliničkim terapijskim procedurama, u ortopediji, oftalmologiji i drugim  medicinskim granama. U osnovi svih metoda je proces stimulacije oslobađanja faktora rasta radi poboljšanja regeneracije tkiva. Ukupno 37 faktora rasta i citokina je kvantifikovano u različitim frakcijama dobijenim tokom pripreme PRP-a. PRP frakcije krvi se obično sakupljaju u prisustvu antikoagulansa u krvi da bi se izbegla prevremena aktivacija trombocita što dovodi do nekontrolisanog oslobađanja faktora rasta i citokina. [2]

Upravo sposobnost PRP-a da obezbedi oslobađanje velike količine faktora rasta i raznih proteina, predstavlja ključni faktor za njenu široku kliničku primenu.

Patentiranu tehnologiju za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima, vodećeg snabdevača poznate švajcarske kompanije RegenLab, možete da nabavite i kod nas, zahvaljujući kompaniji Sineks Medical. Kontaktirajte nas i saznajte kako.

[1] https://www.omicsonline.org/open-access/importance-of-growth-factors-2168-9652.1000e118.php?aid=20791

[2] Amable, P.R., Carias, R.B.V., Teixeira, M.V.T. et al. Platelet-rich plasma preparation for regenerative medicine: optimization and quantification of cytokines and growth factors. Stem Cell Res Ther 4, 67 (2013).)

[3] Brokhman, I., Bacher, J., & Galea, A. (2020). A novel method for the preparation and prolonged storage of growth factors and cytokines obtained from platelet rich plasma. Osteoarthritis and Cartilage, 28, S526–S527.