Terapija matičnim ćelijama i plazma bogata trombocitima u regenerativnoj medicini

Zbog kliničke primene i biološkog značaja, matične ćelije postaju istaknuta tema u modernoj eri istraživanja. Na osnovu porekla, matične ćelije su podeljene u različite kategorije. Širom sveta naučnici pokušavaju da istraže i ustanove stabilan, siguran i visoko dostupan izvor matičnih ćelija sa velikim potencijalom za regenerativnu medicinu. Matične ćelije su specijalizovane ćelije, sposobne da se obnavljaju deobom ćelija i mogu da se diferenciraju u više tipova ćelija.

terapija-maticnim-celijama-i-plazma-bogata-trombocitima-u-regenerativnoj-medicini-1

Ove ćelije su kategorisane kao embrionalne matične ćelije (ESC), indukovane pluripotentne matične ćelije (iPSC) i odrasle matične ćelije. Kod odraslih organizama migracija ćelija se dešava tokom vitalnih ćelijskih procesa kao što su obnavljanje i regeneracija tkiva, pri čemu se stare ili oštećene ćelije zamenjuju migracijom novonastalih ćelija. Takvi događaji su od suštinskog značaja za održavanje integriteta tkiva i homeostaze. Plazma obogaćena trombocitima (PRP) sadrži mnoge neophodne faktore rasta koji su uključeni u migraciju ćelija.

Značaj matičnih ćelija

Mezenhimske matične ćelije (MSC) su matične ćelije odraslih koje se mogu izolovati iz ljudskih i životinjskih izvora. Zbog njihove sposobnosti da se diferenciraju u specijalizovane ćelije koje se razvijaju iz mezoderma, nazvane su mezenhimskim matičnim ćelijama (MSC). MSC, takođe poznate kao multipotentne ćelije, postoje u odraslim tkivima jedinki. One su samoobnovljive, multipotentne, sa izuzetnom genomskom stabilnošću. Potrebno je posebno naglasiti njihov značaj u ćelijskoj terapiji, regenerativnoj medicini i regeneraciji tkiva.

Brojne studije su pokazale prisustvo visokog nivoa faktora rasta tokom procesa zarastanja. Faktori rasta deluju vezivanjem na receptore na ćelijskoj površini i doprinose naknadnom aktiviranju mehanizama prenosa signala. Zaceljivanje rane zahteva kompleks bioloških i molekularnih događaja koji uključuje privlačenje i proliferaciju različitih vrsta ćelija na mesto rane, diferencijaciju i angiogenezu. Tačnije, migraciju različitih tipova ćelija, poput endotelnih ćelija i njihovih prekursora, mezenhimskih matičnih/stromalnih ćelija (MSC) ili kožnih fibroblasta igra važnu ulogu u procesu zarastanja. Poslednjih godina primena plazme bogate trombocitima (PRP) na hirurške rane i ulceracije na koži postaje sve češća, jer se veruje da ubrzava proces zarastanja. Lokalno obogaćivanje faktora rasta na rani nakon primene PRP-a izaziva stimulaciju regeneracije tkiva.

Uloga PRP-a u migraciji ćelija

Migracija ćelija je suštinski proces koji započinjući tokom embrionalnog razvoja i nastavlja se tokom odrasle dobi. Matične ćelije imaju urođenu sposobnost migracije, koja je podjednako važna kao i njihov kapacitet za samoobnavljanje i diferencijaciju, omogućavajući im da održavaju homoeostazu tkiva i posreduju u obnavljanju i regeneraciji. Matične ćelije odraslih borave u određenim tkivnim nišama, gde ostaju u stanju mirovanja dok ih ne aktiviraju i ne aktiviraju tkivni signali iz okruženja.

terapija-maticnim-celijama-i-plazma-bogata-trombocitima-u-regenerativnoj-medicini-2

Velike prednosti i odlični rezultati

PRP plazma sadrži mnoge faktore neophodne za preživljavanje ćelija, kao što su: hranljive materije, vitamini, hormoni, elektroliti i proteini. Među plazma proteinima postoje molekuli neophodni za proces koagulacije i pravljenje fibrinskog polimera koji će poslužiti kao osnov za migraciju ćelija, diferencijaciju i njihovo razmnožavanje.

PRP je komponenta krvi koja sadrži koncentraciju trombocita iznad normalnog nivoa i uključuje faktore rasta povezane sa trombocitima i fibrinogen izveden iz plazme. Trombociti su glavni isceliteljski odgovor na povrede, jer oslobađaju faktore rasta za obnavljanje tkiva. Dobro je poznata činjenica da zarastanje oštećenih tkiva zavisi od koncentracije trombocita. PRP deluje tako što neguje one ćelije koje mogu same da zarastu ili mogu da pojačaju proces zarastanja oštećenih tkiva. Jedna od široko korišćenih primena PRP-a je u regeneraciji i rekonstrukciji koštanog i vezivnog tkiva u parodontalnim i maksilofacijalnim bolestima i kod povreda povezanih sa sportom.

Sineks Medical ima tu privilegiju da Vam ponudi proizvode našeg partnera, kompanije Regen Lab koja je poznata kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Regen Lab je kreirao širok spektar proizvoda kako bi se približili potrebama krajnjih korisnika. Proizvodi su prilagođeni različitim indikacijama za privatne klinike i za bolnice.

Kontaktirajte nas i saznajte kako do fantastičnih Regen Lab proizvoda.