RegenKit BMC koncentrat koštane srži u lečenju aneurizmalnih cista kostiju.

Unifokalne ciste jednostavnih kostiju (UBC) i aneurizmalnih ciste kostiju (ABC) spadaju u najčešće tumorske lezije kostiju; koji su prvobitno definisani kao ne-neoplastične lezije čiji rast simulira benignu tumorsku masu. Dok se UBC uglavnom spontano leče i njihov metabolizam opada nakon starosti rasta skeleta, ABC često imaju progresivan i kontinuiran rast tokom godina.

Lečenje se može sastojati od medicinske terapije (denosumab ili bifosfonati), hirurške intervencije (kiretaža ili resekcija) ili perkutanih pristupa (embolizacija i intralezijska infiltracija). Lokalna upotreba mezenhimskih matičnih ćelija (MSC) predstavlja novu granicu za minimalno invazivni tretman ABC. Ove pluripotentne ćelije se mogu uzeti iz koštane srži u ilijačnom grebenu, centrifugirati i zatim ubrizgati unutar lezije kako bi se podstaklo zarastanje kostiju.

Izveštavamo o svom iskustvu sa 16 slučajeva UBC i 7 slučajeva ABC koji su lečeni MSC injekcijama i podvrgnuti periodičnom radiografskom praćenju radi procene makroskopskih efekata lokalnog lečenja na lezije. Nijedan od naših pacijenata nije razvio neku veću komplikaciju nakon tretmana. Radiološki nalazi su bili ohrabrujući, jer je svaki pacijent imao pozitivan ili stacionaran odgovor na lečenje (klasa I, II ili III prema Neer-ovoj klasifikaciji).