Regenlab

screenshot_1

REGENLAB ŠVAJCARSKI R&D PROIZVODJAČ BIOTEHNOLOGIJE

Regen Lab je poznat kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP).

Tehnologija se zasniva na preradi sopstvene krvi pacijenata, kako bi se iskoristili trombociti, ćelije I proteini zarastanja u različitim medicinskim oblastima kao što su sportske medicina, lečenje rana I estetika.
A-PPR se takodje koristi u kombinaciji sa sveže izvadjenim ćelijama (koštana srž, adipozno tkivo, ćelije kože …)
Regen Lab je kreirao širok spektar proizvoda da bi se približili potrebama krajnjih korisnika.

Proizvodi su prilagodjeni različitim indikacijama za privatne klinike i bolnice.
Oblasti primene: ortopedija, sportska medicina, estetika, zarastanje rana, odontologija, hirurgija, plastična hirurgija, kardiovaskularna hirurgija, neourohirurgija, maksilofacijalna hirurgija, oftalmologija.

Informator za doktore

ŠVAJCARSKI R&D PROIZVOĐAČ BIOTEHNOLOGIJE

Regen Lab je poznata kao vodeći snabdevač patentirane ćelije i proteini zarastanja u razlicitim medicinskim oblas- tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene tima kao što-su sportska medicina, lečenje rana i estetika. trombocitima (A-PRP). Tehnologija se zasniva na preradi A-PRP se takođe koristi u kombinaciji sa sveže izvadenim sopstvene krvi pacijenta, kako bi se iskoristili trombociti, ćelijama(koštanasrž, adipozno tkivo, ćelije kože,…).

A-PRP BIOLOGIJA

A-PRP

Trombociti su ključni činioci u mehanizmima obnavljanja bvrstog i mekog tkiva. Oni obezbeđuju neophodne fak- tore rasta (FGF,PDGF, TGF-(3, EGF,VEGF,IGF) uključene u:

 • Migraciju matičnih belija, diferencijaciju i razmnožavanje.

 • Stimulaciju belija kao što su fibroblasti i ćelije endo- tela, kako bi podstakli nove ekstracelularne depozicije matriksa i neo-vaskularizaciju.

Plazma sadrži mnoge faktore neophodne za preživljavanje belija kao što su hranljive materije, vita- mini, hormoni, elektroliti i proteini. Medu plazma pro- teinima postoje molekuli neophodni za proces koagu- lacije i pravljenje fibrinskog polimera koji će poslužiti kao osnov za migraciju belija, diferencijaciju i njihovo razmnožavanje.

FORMIRANJE GELA

Uz delovanje trombonskog enzima, makromolekuli fibrinogena koji su rastvorivi u plazmi se pretvaraju u fibrin monomere koji be se polimerizovati u mrežu i na- kon toga formirati trodimenzionalnu mrežu.

screenshot_2
screenshot_3


JEDNOSTAVNA,
BEZBEDNA I EFIKASNA PRIPREMA A-PRP


screenshot_4
screenshot_5
screenshot_1


Klinički primeri upotrebe


screenshot_8

ERGONOMIJA I VISEŠTRUKA NAMENA

Regen Lab je kreirao širok spektar proizvoda da bi se približili potrebama krajnjih korisnika. Proizvodi su prilagođeni različitim indikacijama za privatne klinike i za bolnice.

Oblasti primene

 • Ortopedija
 • Sportska medicina
 • Estetika
 • Zarastanje rana
 • Odontologija
 • Hirurgija
 • Plastična hirurgija
 • Kardiovaskularna hirurgija
 • Neurohirurgija
 • Maksilofacijalna hirurgija

PRIKAZ A-PRP KORISTI KOD LEČENJA

screenshot_9

Ključne tačke

 • Autologni, stoga nisu imunogenetski
 • Oslobađanje glavnih faktora rasta koji su uključeni u obnavljanje tkiva i regeneraciju
 • Smanjen rizik od infekcija
 • Poboljšana mikrovaskularizacija
 • Stimulacija mezenhimalnih matičnih ćelija
 • Stimulacija rasta fibroblasta i proizvodnje kolagena
 • Ubrzanje procesa zaceljivanja, umanjenje bola i vremena hospitalizacije

ESTETIKA / PLASTIČNA HIRURGIJA

screenshot_11

OFTALMOLOGIJA

SINDROM SUVOG OKA

Suvo oko je stanje koje karakteriše kvantitativno smanjenje i/ili kvantitativne promene u količini obloge suza koje imaju funkciju vlaženja očne površine. Ovo stanje može biti štetno jer može da izazove povrede površinskog dela oka: obloga suza be se „slomiti“ zbog stalnog izlaganja dehi- draciji epitela rožnjače i prednje palpebralne konjuktive. Autologna plazma obogaćena trombocitima (A-PRP) upotrebljena u obliku kapi za oči obezbeduje simulaciju veštačkih suza, sa funkcijom podmazivanja, čišćenja i antiseptičnog dejstva.

ČIR ROŽNJAČE

Čir rožnjače je lezija čiji je uzročnik infektivni proces rožnjače. Upotreba PRP-a za lečenje ovog stanja dovodi do smanjenja bola i upale i pomaže u regeneraciji samog tkiva.

ZARASTANJE RANA

ČIREVI

Primena Autologne plazme obogaćene trombocitima (A- PRP) u formi gela je posebno efikasna u lečenju čireva (neuropatskih, venskih i čireva nastalih usled pritiska), kojim se pokreće proces zarastanja čak i hroničnih rana koje ne reaguju na standardne načine lečenja. Umanjuje bol i upalu i skraćuje vreme hospitalizacije.

RANE KOD HIRURGIJE, ZARAZENE RANE , OPE- KOTINE.

Primena aktiviranog PRP-a sa Autoiognim trombin seru- mom (ATS) na hiruškim ranama skraćuje vreme zacelji- vanja i smanjuje rizik stvranja hipertropičnih ožiljaka. Rizik infekcija je umanjen i inficirane torakalne rane se uspešno leče. A-PRP se takođe koristi za lečenje opekotina i presađivanja kože.

OSTALE INDIKACIJE

ODONTOLOGIJA

A-PRP je dokazano efikasan u poboljšanju hiruškog ishoda i mnoštvu procedura na polju oralne i maksilofacijalne hirurgije.

VETERINA

Glavna primena A-PRP u veterini je kod intra-artikularnih injekcija, posebno kod konja i kod lečenja rana.

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.